Sociálně podnikáme

Neřadíme se k běžným úklidovým firmám, ale ani k sociálním službám. Jsme neziskovka, avšak ne jen tak nějaká neziskovka :-) Jsme neobyčejná neziskovka - sociálně podnikáme a pomáháme lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí…

 

 

Přihlášení se k principům sociálního podniku

společnost Tamtamy o.p.s. se tímto hlásí k principům sociálního podniku. Činnost je zaměřena zejména na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Společnost naplňuje principy sociálního podniku následujícím způsobem:

•     Zaměstnává osoby se znevýhodněním. Podíl jejich pracovních úvazků tvoří min. 50% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců. Společnost zaměstnává zejména osoby se zdravotním nebo smyslovým postižením, případně v kombinaci s dalším znevýhodněním na trhu práce (absolventi, rodiče s malými dětmi nebo nad 50 let věku.

•    Podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se znevýhodněním. 

•    Podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.

•    Využívá přednostně místní zdroje, nakupuje přednostně od lokálních dodavatelů a přispívá k místnímu rozvoji 

•    Reinvestuje min. 51% zisku zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice budou využity zejména k vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním, na mzdy pracovních asistentů, k profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců, vytváření rezerv pro další rozvoj společnosti. 

•    Aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby, používá ekologické čisticí prostředky, dbá na šetření materiálem, dodržování zásad environmentálně šetrného provozu.

•    Spolupracuje s místními i regionálními subjekty, zejména s Úřadem práce, školami, NNO, ostatními podniky a sociálními podniky v okolí.